Kategori : Apache ...

30
05
2016

xmlrpc.php ataklarını bloke etmek

Kategorisi : Apache,Linux

# Beginn Protect xmlrpc

RedirectMatch 403 /xmlrpc.php
# Ende Protect xmlrpc.php

26
05
2016

Maksimum Bağlantı Sayısını Sınırlandırmak Apache, Ssh

Kategorisi : Apache,Debian,Linux,Ubuntu

Bağlantı limiti koymak istediğimiz port :

iptables -A INPUT -p tcp –syn –dport $port -m connlimit –connlimit-above N -j REJECT –reject-with tcp-reset

Apache 80 için :

iptables -A INPUT -p tcp –syn –dport 80 -m connlimit –connlimit-above 20 -j REJECT –reject-with tcp-reset

SSH 22 için :

iptables  -A INPUT -p tcp –syn –dport 22 -m connlimit –connlimit-above 3 -j REJECT

iptables-save > /etc/iptables.up.rules

nano /etc/network/if-pre-up.d/iptables

ile dosyayı açıp içine yazıyoruz :

#!/bin/bash
/sbin/iptables-restore < /etc/iptables.up.rules

İzinler :
chmod +x /etc/network/if-pre-up.d/iptables


19
11
2015

.gz ile biten log dosyalarını klasörlerden silmek

Kategorisi : Apache,Linux

find /var/www/clients/ -type f -regex “.*\.gz$” -delete


27
02
2015

Tüm virtual host’ların aynı siteye yönlenmesine çözüm – Ispconfig3

Kategorisi : Apache,Dns,Linux

IPv4-Address alanında IP ya da * kullanımı seçimlik. Ancak ya IP ya da * seçmemiz lazım. Bazı sitelere IP bazılarına * koyarsak tüm siteler aynı adrese yönleniyor.


08
05
2014

Php 5.3 – Centos 5 php53-common conflicts with php-common hatası ve çözümü

Kategorisi : Apache,Centos,Kloxo,Linux,Php

Öncelikle, Epel and IUS repolarını kuruyoruz.

rpm -Uvh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/5/x86_64/ius-release-1.0-8.ius.el5.noarch.rpm

GPG anahtarlarını ekliyoruz.

rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL
rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/IUS-COMMUNITY-GPG-KEY

Yum ayarları

yum install yum-plugin-replace

yum replace php –replace-with php53u

yum install php53u-pear php53u php53u-cli php53u-common php53u-devel php53u-gd php53u-mbstring php53u-mcrypt php53u-mysql php53u-pdo php53u-soap php53u-xml php53u-xmlrpc php53u-bcmath php53u-pecl-apc php53u-pecl-memcache php53u-snmp

Apache’yi baştan başlatıyoruz.

/etc/init.d/httpd restart


06
10
2012

.htaccess parametreleri

Kategorisi : Apache

Parantez içlerinde kullanılan NC, L ve R harflerinin anlamları:

L: Last
Bu tanımlanmadan önce ifade edilen kurallar bundan sonrakilere geçmemesini ve karışmamasını sağlar.
R: Redirect
Bu değer kullanılırsa browserda adres değişir, kullanılmazsa yönlendirme arkaplanda yapılır fakat kullanıcının girdiği URL aynı kalır.
NC: No Case
Büyük küçük harfe duyarsız davranır.
QSA: Query String Append
GET metodu ile yönlendirme yaptığımızda yönlendirilen yere sonuna eklenen  GET parametrelerini de dahil eder.


20
03
2012

.htaccess exception – tek dosya hariç rewrite

Kategorisi : Apache,Php

.htaccess tek dosya hariç yazım kuralı. Rewrite edilmeyecek klasör ya da dosyayı yazıyoruz. [L] = Last
RewriteRule  ^stats/  –  [L]


20
03
2012

Apache mod_rewrite kontrolü

Kategorisi : Apache

<?php

if (in_array(“mod_rewrite”, apache_get_modules())) {

echo “mod_rewrite loaded”;

} else {

echo “mod_rewrite not loaded”;

}

?>

Debian için :
a2enmod rewrite
service apache2 restart


17
11
2011

.htaccess ile eski domaini yeni domaine yönlendirme

Kategorisi : Apache,Php

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^eskidomain.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.eskidomain.com$
RewriteRule (.*)$ http://www.yenidomain.com/$1 [R=301,L]


26
10
2011

(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80 no listening sockets available, shutting down Unable to open logs hatası ve çözümü

Kategorisi : Apache,Debian,Linux

(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs

log dosyalarını okumak için yetkili bir user olduğunuğuna emin olun, ya da direkt root olarak

/etc/init.d/apache2 restart

komutunu çalıştırıyoruz.photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

22 / 03 / 2019, 20:45:31
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015